Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: de vaart zit erin!

In mijn blog van 2 augustus 2022 verwees ik al naar op handen zijnde wetgeving met betrekking turboliquidatie. De definitieve wet is er nog niet maar de Tweede Kamer heeft op 16 februari 2023 daartoe wel een belangrijke stap gezet door het wetsvoorstel "Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie" aan te nemen. Wat gaat er veranderen als dat voorstel ongeschonden de Eerste Kamer doorkomt?

Turboliquidatie

Wat gebeurt er ook alweer bij een turboliquidatie? Bij een turboliquidatie van een vennootschap wordt deze op eigen initiatief en relatief eenvoudig uitgeschreven uit het handelsregister. Dat is alleen mogelijk als er op dat moment geen sprake meer is van baten. Het moment van ontbinding van de rechtspersoon valt dan samen met de beëindiging ervan. Zijn er nog wel baten maar kunnen daarmee eventuele schulden niet volledig worden voldaan, dan moet er (kortgezegd) óf een akkoord met schuldeisers worden gesloten óf, als dat niet lukt, faillissement worden aangevraagd.

In de praktijk is er regelmatig onduidelijkheid over de wijze waarop de vennootschap tot verdeling van haar baten is gekomen en is er vaak weinig zicht op de gang van zaken binnen de geliquideerde vennootschap in de aanloop naar de liquidatie. Het wetsvoorstel moet aan dat gebrek aan transparantie (waardoor onregelmatigheden aan het zicht worden onttrokken) een einde maken.

Doelen wetsvoorstel

Het doel van de wet is dus met name het vergroten van de transparantie voor schuldeisers bij turboliquidatie. Het wetsvoorstel bevat daarom de verplichting voor bestuurders om bij een turboliquidatie bepaalde (met name financiële) gegevens openbaar te maken en zo verantwoording af te leggen. Daarnaast kan bestuurders die handelen in strijd met de hen door deze tijdelijke wet opgelegde verplichtingen een bestuursverbod worden opgelegd.

Verantwoordings- en bekendmakingsverplichting bestuur

Voor een turboliquidatie dient er (ook nu al) door de algemene vergadering van aandeelhouders een ontbindingsbesluit te worden genomen. Het wetsvoorstel verplicht de rechtspersoon om, binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit, tegelijk met registratie  daarvan bij het handelsregister, specifieke financiële stukken te deponeren:

  • de jaarrekening over het boekjaar waarin de vennootschap wordt ontbonden;
  • de jaarrekening van het voorgaande boekjaar, als die nog niet eerder openbaar is gemaakt;
  • een toelichting waaruit de oorzaak van het ontbreken van baten blijkt;
  • een overzicht van bestaande schulden en een verantwoording van de wijze waarop het vermogen is afgewikkeld voorafgaand aan de ontbinding.

Daarnaast heeft het bestuur de verplichting om schuldeisers (onverwijld) schriftelijk in te lichten omtrent het deponeren van genoemde stukken. Zo worden schuldeisers actief ingelicht over de liquidatie en weten zij dat zij bij het handelsregister financiële gegevens kunnen inzien.

Bestuursverbod

Het wetsvoorstel geeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om bij de rechtbank een bestuursverbod voor vijf jaren te eisen. Dat kan in het geval de bestuurder niet aan de deponeringsverplichting heeft voldaan, in aanloop naar de ontbinding doelbewust één of meer schuldeisers heeft benadeeld, of herhaaldelijk betrokken is geweest bij een faillissement of bij een ontbinding zonder baten met achterlating van schulden en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Vervolg wetgevingstraject?

De Eerste Kamer is nu aan zet. De Commissie voor Justitie & Veiligheid bekijkt momenteel of er nog een inhoudelijke behandeling moet komen. Blijft zo’n behandeling achterwege dan kan het voorstel op 14 maart 2023 worden afgehamerd. Nu Minister voor Rechtsbescherming Weerwind eerder heeft aangegeven haast te willen maken (NB: in verband met de Covid-crisis werden eerder veel turboliquidaties verwacht; de vraag is of die vrees op dit moment terecht is), kan inwerkingtreding van de uiteindelijke wet snel volgen.  

Wilt u meer informatie over turboliquidatie omdat u hiermee wordt geconfronteerd, of overweegt u zelf hiertoe over te gaan? Dan kunt u contact opnemen met mij of met een van de andere ondernemingsrechtadvocaten van Delissen Martens.

Vragen?
Neem contact op met René (R.) Willemsen
wet transparantie turboliquidatie
Delen: