Algemene voorwaarden Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden, ook wel algemene leveringsvoorwaarden of algemene inkoopvoorwaarden genoemd, zijn standaard bedingen die zijn opgesteld om in een reeks overeenkomsten te worden opgenomen en die niet de kern van die overeenkomsten raken. Algemene voorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en consumenten. Het is belangrijk dat uw onderneming een goede set algemene voorwaarden heeft, omdat deze zaken regelen omtrent  de garantie, aansprakelijkheid (beperking), eigendomsoverdracht, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld op welke manier en bij welke rechter geprocedeerd moet worden bij een geschil. Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid en beperken de risico's die u loopt als ondernemer.

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden

De wet bepaalt dat algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden als dat is overeengekomen tussen partijen. In de praktijk wordt in een overeenkomst of een opdrachtbevestiging opgenomen dat bepaalde voorwaarden waarnaar wordt verwezen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld met de zinsnede: ‘Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing’. Om geldig te zijn moeten de algemene voorwaarden in principe ter hand worden gesteld (toesturen of overhandigen) aan de andere partij. Dit kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden toe te voegen aan e-mail met een offerte. Is het ter hand stellen niet mogelijk, dan moet verwezen worden naar de vindplaats van de algemene voorwaarden via een depotnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK) of de griffie van de rechtbank. Let wel: altijd zal dan moeten worden aangegeven dat de voorwaarden op verzoek worden toegezonden.

Indien een overeenkomst tot stand komt op internet (bijvoorbeeld op een webshop), kan verwezen worden naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op de website. De voorwaarden moeten dan wel opgeslagen kunnen worden door de bezoeker van de website. Het is echter aan te raden deze ook met de orderbevestiging mee te sturen.

Battle of forms

Zo nu en dan komt het voor dat niet duidelijk is welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een voorbeeld: een partij verklaart haar algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte van toepassing, maar de andere partij verklaart haar eigen algemene voorwaarden van toepassing bij de aanvaarding van de offerte. Dit wordt  ‘battle of forms’ genoemd. Welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing? De hoofdregels is dat de eerste verwijzing naar de algemene voorwaarden geldt. Als deze situatie zich voordoet en u de eerst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden niet wilt accepteren, moet u uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij verwerpen en uw eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren.

Algemene voorwaarden vernietigen

Particulieren en kleine ondernemers kunnen bedingen in de algemene voorwaarden vernietigen indien de partij, die de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het uitgangspunt is dat deze vernietigingsgrond niet geldt voor de B.V. en de N.V., waardoor voor deze partijen extra waakzaamheid is geboden. Daarnaast kunnen algemene voorwaarden vernietigd worden als deze onredelijk zijn.

Bescherming consumenten tegen algemene voorwaarden: grijze en zwarte lijst

In de algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen ten opzichte van consumenten staan. Of een voorwaarde onredelijk is voor de consument, bepaalt de wet. In de wet is één lijst opgenomen met daarin bepalingen die altijd als onredelijk bezwarend zijn aangemerkt, de zogenaamde zwarte lijst. Daarnaast kent de wet ook een lijst met voorwaarden die meestal (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn, de zogenaamde grijze lijst. Het bedrijf moet bij een voorwaarde uit de grijze lijst bewijzen dat die voorwaarde wel redelijk is.

Een voorbeeld van een voorwaarde die op de zwarte lijst staat is een voorwaarde die leidt tot stilzwijgende verlening voor een contract van bepaalde duur, zonder dat de consument de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen (bekijk de hele zwarte lijst in de wet). Een voorbeeld van een voorwaarde op de grijze lijst is een lange opzegtermijn. Denk hierbij aan een opzegtermijn van zes maanden bij een fitnessabonnement (bekijk de hele grijze lijst in de wet).

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens hebben de ondernemingsrechtelijke kennis en deskundigheid in huis om u te adviseren over uw algemene voorwaarden. Wij kunnen uw onderneming en haar activiteiten in kaart brengen en vervolgens passende algemene voorwaarden opstellen. Daarnaast adviseren wij u graag over hoe u de algemene voorwaarden in verschillende situaties van toepassing dient te verklaren.

Wij kunnen u ook bijstaan indien u geconfronteerd wordt met een partij die een beroep doet op haar algemene voorwaarden, terwijl u van mening bent dat uw eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Tot slot kunnen wij u van advies voorzien indien uw wederpartij zich beroept op haar ‘kleine lettertjes’ en u meent dat deze onredelijk zijn. Mocht u vragen hebben, advies willen of bijstand nodig hebben met betrekking tot dit onderwerp, neem dan contact op met de advocaten ondernemingsrecht.Vragen over algemene voorwaarden ondernemingsrecht?
Neem contact op met Rik (F.J.B.) Buitenhuis

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.