Voor beroepsaansprakelijkheid van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders zie tuchtrecht

Van professionals wordt veel verwacht. Of u het nu gaat om bijvoorbeeld een belastingadviseur, organisatieadviseur, accountant, architect, ingenieur, arts of een makelaar  (“beroepsbeoefenaar”). De beroepsbeoefenaar dient te beschikken over de kennis die nodig is voor een correcte uitoefening van de door de beroepsbeoefenaar uitgeoefende taak. Het gevolg van een beroepsfout bestaat vaak uit zuivere vermogensschade (schade die uitsluitend bestaat uit financieel verlies). Een beroepsfout kan bij bepaalde beroepen echter ook leiden tot zaakschade (schade aan bezittingen) of letselschade (lichamelijke of geestelijke schade).

Indien een (rechts)persoon een beroepsbeoefenaar inschakelt, komt er (meestal) een overeenkomst van opdracht tot stand (art. 7:400 BW). Deze overeenkomst van opdracht kan tot stand komen tussen de beroepsbeoefenaar en de klant persoonlijk, maar ook tussen de klant en de vennootschap van waaruit de beroepsbeoefenaar zijn diensten aanbiedt. 

De beroepsbeoefenaar dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Indien hij deze zorgplicht niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (wanprestatie) jegens de cliënt. De opdrachtnemer is dan schadeplichtig (art. 6:74 BW). Naast deze wanprestatie kan er ook sprake zijn van een onrechtmatige daad. In de praktijk worden bij vorderingen omtrent beroepsfouten vrijwel altijd beide gronden aangevoerd.

Of een beroepsbeoefenaar aansprakelijk is voor schade die door zijn handelen is ontstaan wordt beantwoord aan de hand van de vraag of hij in de gegeven omstandigheden heeft gehandeld als een redelijk bekwame en redelijk handelende vakgenoot.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens kunnen u adviseren over hoe u risico’s op beroepsaansprakelijkheid zo mogelijk voorkomt, beperkt of afwentelt (bijvoorbeeld door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering). Daarnaast kunnen wij u (en uw verzekeraar) bijstaan bij discussie en onderhandelingen  met een schuldeiser indien u aansprakelijk wordt gesteld en, indien het uiteindelijk tot een procedure komt, als uw advocaat in een procedure. Tot slot kunnen wij,  indien u als schuldeiser meent dat u benadeeld bent door een beroepsfout, voor u beoordelen wat de mogelijkheden zijn om  de  beroepsbeoefenaar aan te spreken voor de als gevolg daarvan door u geleden schade.


Vragen over beroepsaansprakelijkheid?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)