Pensioenrecht advocaat bij waardeoverdracht pensioen voor

Waardeoverdracht pensioen

Wat is waardeoverdracht van het pensioen precies en in welke situaties kan zich dit voordoen? Moet ik hier nu wel of niet voor kiezen?

Wat is waardeoverdracht pensioen?

Waardeoverdracht wil zeggen dat ‘de waarde’ van opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten, wordt omgezet in:

  • Aanspraken of rechten in een andere pensioenregeling bij dezelfde pensioenuitvoerder
  • Andere aanspraken of rechten bij een andere pensioenuitvoerder
  • Dezelfde aanspraken of rechten bij een andere pensioenuitvoerder

In welke situaties kan zich dit voordoen?

Een waardeoverdracht kan op individueel verzoek plaatsvinden (bijvoorbeeld na een baanwisseling), maar is ook collectief mogelijk na een verzoek van de werkgever (bijvoorbeeld bij wisseling pensioenuitvoerder of na fusie/overname).

Soms zijn pensioenuitvoerders verplicht aan een waardeoverdracht mee te werken (bijvoorbeeld bij een individuele waardeoverdracht) en in andere gevallen niet (bij een collectieve waardeoverdracht). Nationale en internationale waardeoverdrachten zijn mogelijk (d.w.z. overdracht naar een pensioenregeling waarop buitenlands recht van toepassing is) en tot slot is er nog de situatie van ‘shoppen’ op de pensioendatum (op pensioendatum beschikbare kapitaal wordt gebruikt om aanspraken bij een andere pensioenuitvoerder in te kopen).

Waardeoverdracht bij baanwisseling

Hoe moet dat?

In de meeste gevallen is de pensioenuitvoerder verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Het is dan wel belangrijk dat het verzoek binnen zes maanden wordt gedaan, nadat de deelneming is aangevangen in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Bent u te laat met dit verzoek, dan is de pensioenuitvoerder niet meer verplicht om mee te werken. Het verzoek wordt gedaan bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever (de ‘ontvangende uitvoerder’).

Hoe lang duurt het?

De ontvangende uitvoerder vraagt vervolgens een opgave op van de pensioenaanspraken bij de pensioenuitvoerder van de oude werkgever (de overdragende uitvoerder). De overdragende uitvoerder moet deze opgave binnen twee maanden verstrekken aan de ontvangende uitvoerder. De ontvangende uitvoerder verstrekt de opgave vervolgens binnen twee maanden aan de aanvrager.

Pas nadat de opgave c.q. offerte voor waardeoverdracht is verstrekt, kan een definitief verzoek om waardeoverdracht worden gedaan. Dat moet binnen twee maanden na ontvangst van de offerte. Het verzoek wordt ingediend bij de ontvangende uitvoerder, die vervolgens de overdragende uitvoerder in kennis moet stellen. Zodra dat het geval is, dient de overdrachtswaarde binnen 10 werkdagen door de overdragende uitvoerder aan de ontvangende uitvoerder te worden uitbetaald. 

Een traject tot waardeoverdracht duurt dus al snel een halfjaar. Termijnen kunnen soms worden uitgesteld.

Hoe werkt het?

Nadat de overdrachtswaarde aan de nieuwe (ontvangende) pensioenuitvoerder is overgemaakt, worden aanspraken verkregen in de nieuwe pensioenregeling alsof zij in die nieuwe regeling zijn opgebouwd (bijvoorbeeld door toekenning van extra meetellende dienstjaren).

Is instemming van de partner vereist?

Ja, dat is het geval zodra de waardeoverdracht tevens partnerpensioen betreft.

Is waardeoverdracht verstandig?

Of waardeoverdracht verstandig is, hangt van de specifieke omstandigheden af. Met name van de verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Anders dan mensen soms denken, is een waardeoverdracht zeker niet altijd gunstig. Sterker nog, soms kan je hierdoor gegarandeerde aanspraken verliezen. Bijvoorbeeld wanneer aanspraken opgebouwd in een eindloonregeling of middelloonregeling worden overgedragen in een premieovereenkomst. Laat om die reden altijd beoordelen of waardeoverdracht wel of niet verstandig is.

Collectieve waardeoverdracht pensioen

Ook de werkgever kan om een waardeoverdracht verzoeken. De pensioenuitvoerder is niet verplicht hieraan mee te werken. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een wisseling van pensioenuitvoerder, in verband met beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst. Of in geval van een fusie of overname, wanneer de overnemende partij een andere pensioenregeling heeft.

Bij een collectieve waardeoverdracht gelden diverse specifieke regels. Zo moet deze door de overdragende pensioenuitvoerder soms gemeld worden bij DNB (De Nederlandsche Bank), en moet het voornemen schriftelijk worden gemeld aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden. Zij hebben een wettelijke bezwaarmogelijkheid.

In verband met de bezwaarmogelijkheid is het van groot belang dat de betrokkenen deugdelijk, tijdig en correct worden geïnformeerd over de gevolgen. Dit om te voorkomen dat zij later op een gegeven instemming terug kunnen komen, met mogelijk hoge claims tot gevolg.

Werkgevers moeten altijd bedacht zijn op eventuele bijstortingsverplichtingen. Omdat de door pensioenuitvoerders gehanteerde factoren kunnen verschillen, kan het zijn dat de overdrachtswaarde niet gelijk is aan de waarde die nodig is om aanspraken bij de ontvangende uitvoerder toe te kennen. Zeker rondom fusie en overname is het belangrijk afspraken te maken over wie de eventuele bijstortingskosten voor zijn rekening moet nemen.

Internationale waardeoverdracht

Het is onder voorwaarden mogelijk om pensioenaanspraken of pensioenrechten over te dragen naar het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer u als (gewezen) deelnemer naar het buitenland verhuist of vanuit het buitenland naar Nederland. In sommige situaties is de pensioenuitvoerder verplicht hieraan mee te werken.

Vragen over waardeoverdracht van uw pensioen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Of wilt u meer informatie over waardeoverdracht? Neemt u dan contact op met Michaël van Basten Batenburg, advocaat Pensioenrecht. Of lees hier meer. 


Nieuws binnen Waardeoverdracht Pensioen


Vragen over waardeoverdracht pensioen?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)