Delissen Martens staat gedupeerden van Car Driver Deals bij

Meerdere autoverhuurders proberen op dit moment auto’s terug te halen bij consumenten die klant zijn van Car Driver Deals (CDD). Wat zijn de recente ontwikkelingen rondom problemen bij leasecontracten van de firma Car Driver Deals en wat kunt u doen als u zelf gedupeerd bent?

Car Driver Deals: te mooi om waar te zijn?

Car Driver Deals (verder: CDD) biedt diverse contracten voor auto’s aan tegen voorwaarden die zeer concurrerend zijn. De lage prijzen hangen samen met een beperkte keuze voor een merk/model auto.

De genoemde voorwaarden zijn reden voor veel mensen (en bedrijven) om met CDD in zee te gaan. Bijvoorbeeld met maandelijkse betalingen. Maar ook met contracten waarbij de volledige lease-som in één keer vooraf moet worden voldaan, al dan niet in combinatie met een wachttijd. Consumenten die niet vooraf kunnen betalen, kunnen een persoonlijke lening afsluiten, die tijdens de looptijd van het leasecontract moet worden afbetaald.

Wie is Car Driver Deals (CDD)?

De statutaire naam van CDD is Atvangarde BV. Dit bedrijf is, formeel en feitelijk, gevestigd in de gemeente Maasgouw in Limburg. Dit bedrijf doet zaken onder diverse handelsnamen, allen behorende bij Atvangarde BV, waaronder:

 • CDD
 • VindQ Mobility
 • CDD Zakelijk

CDD is niet aangesloten bij een brancheorganisatie als Keurmerk Private Lease of BOVAG. Ook niet bij een Geschillencommissie. Hierdoor is alleen de gewone rechter (Rechtbank Limburg) bevoegd om geschillen te behandelen.

Wat is er aan de hand?

Meerdere autobedrijven en financiers proberen op dit moment auto’s terug te halen bij consumenten die klant zijn van CDD. Soms ontvangen de consumenten eerst een brief van een advocatenkantoor. Hierin vordert de advocaat de klanten van CDD op om hun auto bij de autoverhuurder/eigenaar in te leveren.

Andere autobedrijven halen de auto zonder vooraankondiging op, soms met de persoonlijke eigendommen van de klanten van CDD er nog in.

De autobedrijven die auto’s terughalen geven daarvoor verschillende redenen op. Er is in meerdere gevallen sprake van betalingsachterstanden, er wordt ook wel gesteld dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van de auto (onderverhuur zou niet zijn toegestaan). In weer andere gevallen is er op tijd betaald maar heeft het autobedrijf door alle commotie toch besloten om de samenwerking op te zeggen. Het is voor ons nu niet mogelijk om na te gaan of de autobedrijven op goede gronden de auto’s invorderen. Wel is duidelijk dat de gedupeerden de auto’s aan de autobedrijven moeten teruggeven. Daardoor ontstaat schade waarvoor CDD aansprakelijk is. Mogelijk zal CDD die schade in de toekomst op de autobedrijven kunnen verhalen als er geen valide reden was om de auto op te eisen.

Wat is de reactie van CDD?

CDD is niet bereikbaar, maar zette wel berichten op haar site/socials. Hierin stelt zij dat een klein aantal van haar leveranciers heeft besloten om auto’s op te halen bij haar klanten. Volgens CDD zonder dat zij hierin vooraf is gekend en zonder dat hiervoor enige juridische grondslag zou bestaan. Zij stelt momenteel volop bezig te zijn met het regelen van een oplossing. Openheid van zaken rond de discussie met de leveranciers of enige toelichting over welke oplossing door gedupeerden mag worden verwacht, geeft CDD niet.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Uit de al ontvangen meldingen blijkt dat gedupeerden vaak met dezelfde vragen kampen. Deze geven wij hieronder weer.

1. Moet ik mijn leaseauto afgeven, en wat als ik dat niet doe?

Antwoord: Voor zover bekend is het recht op terugvordering door de autoverhuurders van door CDD uitgegeven auto’s vastgelegd in hun contract met CDD en in vrijwel alle gevallen ook in artikel 18 van de overeenkomst tussen de consument en CDD. Wilt u niet het risico lopen dat er aanvullende kosten op u worden verhaald door de autobedrijven, dan rest u enkel teruggave van de auto.

Teruggave dient overigens plaats te vinden binnen een redelijke termijn. Wij adviseren om hierover zelf contact op te nemen met het autobedrijf.

2. Mag ik rechtstreeks met de verhuurder contracteren voor een vervangende auto?

Antwoord: Bijvoorbeeld omdat u uw auto niet kunt missen voor uw privé of werk. Dat kan, zij het dat de kosten hiervan voor uw eigen rekening komen. Of verhaal van deze kosten op CDD uiteindelijk mogelijk is, is onwaarschijnlijk.

3. Wat kunnen wij voor u doen bij terugname van de auto?

Antwoord: Na het inleveren van de auto wordt de overeenkomst ontbonden en heeft u recht op terugbetaling van de al betaalde termijnen waarin de auto niet kan worden gebruikt. Wij dienen deze vordering voor u in bij CDD. Of, als CDD failliet wordt verklaard, bij de curator in dit faillissement.

4. Wat te doen als u wel al de leasekosten heeft betaald maar nog geen auto ontving?

Antwoord: In dat geval schiet CDD, anders dan in de situatie waarin een eerder geleverde auto retour is gehaald, nog niet tekort in uw contract. Wij onderzoeken in dat geval of het nog nodig is om het contract kosteloos op te zeggen. Zo ja, doen wij dat namens u en eisen we de betaalde kosten terug.

5. Wat te doen als u nog geen leasekosten heeft betaald maar ook nog geen auto ontving?

Antwoord: Wij onderzoeken aan de hand van uw contract of opzegging kosteloos kan plaatsvinden. Zorgt opzegging volgens contract wél tot kosten, dan bekijken we of dit wel verstandig is. Misschien is het dan beter om of af te wachten of CDD de overeenkomst zelf opzegt of ontbindt. In dit laatste geval hoeft u niets te betalen. Ook loopt u dan, in geval van faillissement van CDD, niet het risico met vorderingen van een curator te worden geconfronteerd.

Komt CDD de overeenkomst van haar kant niet na, dan kan de overeenkomst op dat moment namens u worden ontbonden. Zonder risico van een schadeclaim in uw richting.

Bent u ook gedupeerde van CDD? Meld uw zaak dan online bij ons aan

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, moet u contact opnemen met uw verzekeraar. Als u niet verzekerd bent, kunt u rechtstreeks cliënt worden van ons kantoor. Wat hebben wij van u nodig?

 • U kunt via onderstaande link uw gegevens op een interactief formulier invullen. Hiermee geeft u aan dat u zich wilt aansluiten als cliënt bij Delissen Martens.
  Laat hier uw gegevens achter https://forms.office.com/r/stjmVYbZC2
 • Ook hebben wij de volgende relevante documenten nodig:
  • Het door u gesloten contract, eventueel samen met de financieringsovereenkomst
  • Betaalbewijs
  • (Indien aanwezig) de brief waarin de auto wordt ingevorderd door de eigenaar
  • Eventuele overige relevante correspondentie

Deze documenten kunt u sturen via de mail aan cdd@delissenmartens.nl

Meer dan 800 gedupeerden hebben zich aangemeld bij ons kantoor in de zaak tegen CDD. Daardoor kan het tot 10 werkdagen na aanmelding duren voordat u een persoonlijk advies van ons ontvangt. Daarnaast kan het, door het grote aantal aanmeldingen, enkele dagen duren voordat u van ons een opdrachtbevestiging ontvangt. 

Wat kunt u van ons verwachten, zodra wij uw gegevens en documenten hebben ontvangen?

Wij zullen CDD namens u aanschrijven, de overeenkomst namens u opzeggen als dat nog kosteloos mogelijk is, danwel ontbinden voor zover wettelijk nog vereist en in beide gevallen aanspraak maken op terugbetaling van het vooruit betaalde bedrag minus de periode waarin u daadwerkelijk over de auto heeft kunnen beschikken. Ook stellen we CDD aansprakelijk voor de schade die u lijdt door de tekortkoming van CDD. Het is onzeker of CDD nog in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Wij sluiten niet uit dat er een faillissement uit deze zaak zal voortvloeien. Als dat gebeurt, zullen wij uw vordering indienen bij de curator(en).

Daarnaast onderzoeken wij wie er naast CDD aansprakelijk kunnen worden gesteld (bestuurders en/of aandeelhouders, de financieringsmaatschappij, de betrokken autobedrijven, toezichthouders en/of anderen). Daarover wordt u op de hoogte gehouden.

Wat zijn de kosten?

Voor deze diensten berekenen wij u een bedrag van € 200,-- exclusief btw. Dat is € 242,-- inclusief btw per auto/contract, waarvoor u een factuur zult ontvangen als u zich heeft aangemeld door invulling van het interactieve formulier. Ook krijgt u dan de brief van ons kantoor aan CDD, met betrekking tot uw zaak, in concept toegestuurd. Na uw akkoord bevinding zullen wij de brief per mail en post namens u versturen.

Lees ook De stand van zaken voor CDD gedupeerden

Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Delissen Martens staat gedupeerden van Car Driver Deals bij
Delen: