Alimentatie is een onderwerp waar scheidende partners mee te maken krijgen. De regels voor kinderalimentatie zijn kort geleden aangepast en vereenvoudigd. Partneralimentatie is in de politiek nog steeds een discussiepunt, maar voor nu geldt de wettelijke termijn van 12 jaar. In geval van een kort kinderloos huwelijk, is de maximale alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Zorgplicht

Gehuwden en geregistreerd partners zijn met elkaar een wettelijke zorgplicht aangegaan. Deze zorgplicht eindigt niet door echtscheiding. Om ervoor te zorgen dat beide partners zoveel mogelijk de levenstandaard kunnen voortzetten van vóór de scheiding, kan partneralimentatie verschuldigd zijn.

Het berekenen van de alimentatie is een ingewikkeld proces. De wijze waarop de alimentatieplicht wordt ingevuld kan veel invloed hebben op uw financiën. Het is belangrijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen bij het berekenen van de alimentatie. Ook bij het verzoek tot verlenging, verlaging of het beëindigen van de alimentatie, is professioneel juridisch advies van belang.

Het netto besteedbaar inkomen berekenen partner- en kinderalimentatie

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) vormt de basis bij het berekenen van zowel partner- als kinderalimentatie. Zo is het NBI gedurende het huwelijk bepalend voor de hoogte van de behoefte. Het NBI ná echtscheiding, vormt de basis voor het berekenen van de draagkracht.

NBI is niet gelijk aan het netto maandsalaris

Het netto besteedbaar inkomen is niet gelijk aan het salaris dat maandelijks op je bankrekening wordt bijgeschreven. Rekening dient te worden gehouden met vakantietoeslag, bonussen, pensioenen e.d. In de rechtspraak wordt het NBI als volgt gedefinieerd:

Het NBI is de som van het bruto-inkomen, inclusief vakantietoeslag en de werkelijke inkomsten uit vermogen, verminderd met de belastingen en premies die de onderhoudsgerechtigde daarover verschuldigd is, waarbij tevens de relevante heffingskortingen in aanmerking zijn genomen. Redelijke (aftrekbare) pensioenlasten en de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden ook in aanmerking genomen, ongeacht of deze voortvloeien uit een collectief contract of een individuele pensioenregeling. Geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een woning (eigenwoningforfait, fiscale aftrek van hypotheekrente, de voor de financiering van de woning noodzakelijke premies voor verzekeringen en aflossingen) en de bijtelling vanwege een auto van de zaak.

De familierechtadvocaat kan met behulp van speciale alimentatierekenprogramma’s, op basis van loonstroken en jaaropgave, eenvoudig het NBI van partijen berekenen.

Loondienst

De hiervoor genoemde methode voor het berekenen van het netto besteedbaar inkomen, geldt slechts voor mensen in loondienst. Voor ondernemers kan niet simpelweg een loonstrook worden aangehouden. Het vaststellen van het NBI vergt dan meer maatwerk (zie hiervoor NBI & ondernemer en NBI & eenmanszaak).

Berekening netto besteedbaar inkomen?

Wilt u het NBI laten berekenen door een advocaat of heeft u hier vragen over? Laat het ons weten.

Alimentatie & de eenmanszaak

Het berekenen van alimentatie is altijd maatwerk. Indien de alimentatieplichtige een eenmanszaak voert, is het berekenen van de draagkracht echter complexer dan gebruikelijk. De vraag die gesteld dient te worden is: Van welk inkomen gaan we uit? Een eenmanszaak betreft geen afgescheiden vermogen zoals bij een BV. De ondernemer is dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de “onderneming”.

Jaarwinst?

Tot op heden werd bij het berekenen van de draagkracht van de ondernemer steeds gerekend met de jaarwinst van de eenmanszaak en deze werd dan verdisconteerd naar een maandinkomen waarop de lasten in mindering kwamen. Deze jaarwinst is echter nooit een weergave van wat de ondernemer in de portemonnee heeft en daarmee wat hij/zij dus feitelijk kan betalen als alimentatie.

Kasstroomoverzicht

Om een reëel beeld te kunnen schetsen van hetgeen de alimentatieplichtige kan betalen, dient gerekend te worden met kasstromen. Kasstromen geven weer wat er daadwerkelijk in en uit de onderneming gaat. Met andere woorden, wat heeft de ondernemer in zijn/haar portemonnee ?

Kasstromen zijn per definitie niet gelijk aan de behaalde winst. Winst houdt namelijk rekening met afschrijvingen, nog niet geïnde debiteuren en nog niet betaalde vorderingen. Bij kasstromen wordt echter rekening gehouden met gelden die zijn binnen gekomen en gelden die zijn uitgegeven. Is een investering gedaan in een bedrijfsmiddel, dan wordt daarmee in zijn geheel rekening gehouden bij een kasstroomoverzicht. Zijn debiteuren nog niet voldaan, dan zal met de waarde die deze debiteuren vertegenwoordigen, geen rekening worden gehouden. Een kasstroomoverzicht geeft daarom op een exact moment weer, wat er op dat moment beschikbaar is voor de alimentatiegerechtigde.

Wie maakt het kasstroomoverzicht?

Kasstroomoverzichten kunnen worden opgesteld door de accountant of boekhouder. Vaak zijn ze ook opgenomen in de jaarrekening, echter bij een echtscheidingssituatie is van belang om te weten wat op dat moment beschikbaar is; een kasstroomoverzicht is een momentopname.

Overige omstandigheden

Uiteraard betekent een positieve kasstroom niet per definitie dat er draagkracht is. De situatie waarin de onderneming zich bevindt, is altijd van belang. Dienen er investeringen te worden gedaan op korte termijn? Moeten er reserves worden opgebouwd om financiële verplichtingen in de toekomst te voldoen? Het is van belang dat de advocaat/mediator een volledig beeld heeft van de onderneming en hoe deze erbij staat, wat de toekomstplannen zijn en wat er in het verleden is gebeurd. De combinatie van deze gegevens zal uiteindelijk leiden tot een deugdelijke draagkrachtberekening, gebaseerd op de werkelijke stand van zaken in de eenmanszaak.

Partneralimentatie

Zorgplicht

Gehuwden en geregistreerd partners zijn met elkaar een wettelijke zorgplicht aangegaan. Deze zorgplicht eindigt niet door echtscheiding. Om ervoor te zorgen dat beide partners zoveel mogelijk de levenstandaard kunnen voortzetten van vóór de scheiding, kan partneralimentatie verschuldigd zijn.

Wettelijke maatstaven

Als er gedurende het huwelijk behoorlijke verschillen in inkomen bestaan tussen de echtgenoten, kan het zijn dat de minstverdienende partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien; dit noemen we behoefte. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de partner met het hoogste inkomen partneralimentatie kan betalen; dit noemen we draagkracht. De partneralimentatie kan nooit hoger zijn dan de behoefte en ook nooit hoger zijn dan de draagkracht.

Behoefte

De behoefte van de alimentatiegerechtigde partner dient te worden vastgesteld aan de hand van het welstandsniveau gedurende het huwelijk. Om deze behoefte goed in kaart te brengen, kan een behoeftelijst worden ingevuld. De kosten op dit overzicht dienen uiteraard reëel te zijn en waar nodig te worden onderbouwd met bewijsstukken.

Bij het bepalen van partneralimentatie is vele jaren gerekend met de zogenaamde Hof-norm. Deze norm gaat ervan uit dat twee eenpersoonshuishoudens meer kosten dan één tweepersoonshuishouden. De behoefte wordt in dit kader dan ook gelijkgesteld aan 60% van het verzamelinkomen van partijen. Deze wijze van het berekenen van de behoefte is inmiddels achterhaald en wordt in procedures vaak niet meer geaccepteerd. Om aanspraak te kunnen maken op partneralimentatie, is een nauwkeurige berekening en onderbouwing van de behoefte vereist.

Draagkracht

De draagkracht wordt berekend aan de hand van het rapport Alimentatienormen (TREMA-normen), welk rapport ook door de rechtbank wordt gehanteerd. Kort gezegd wordt de partneralimentatie berekend door het vaststellen van het netto besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige en door hierop bepaalde lasten in mindering te brengen. Het bedrag dat iemand ten minste nodig heeft om van te leven, noemen we het draagkrachtloosinkomen. Van het bedrag dat resteert (de zogenaamde draagkrachtruimte) is 60% beschikbaar ten behoeve van partneralimentatie.


Behoeftigheid

De alimentatiegerechtigde kan niet zonder meer aanspraak maken op partneralimentatie. Er zal moeten worden aangetoond dat sprake is van onvoldoende verdiencapaciteit om in het eigen levensonderhoud te voorzien; dit noemen we de behoeftigheid. Vanuit de rechterlijke macht wordt steeds meer verwacht dat het ontbreken van de verdiencapaciteit wordt aangetoond en onderbouwd. Verwacht kan worden dat meer uren worden gewerkt of dat een passende baan wordt gezocht om eigen inkomen te generen. Lukt dit niet dan dienen bijvoorbeeld sollicitatiebrieven te worden overgelegd om aan te tonen dat aan de inspanningsverplichting is voldaan.

Alimentatietermijn

Hoewel al jaren gesproken wordt over een wijziging van de wetgeving met betrekking tot partneralimentatie, is hiervan tot op heden geen sprake. De wettelijke termijn voor partneralimentatie beloopt twaalf jaren. In overleg, of bij rechterlijke beslissing, kan van deze termijn worden afgeweken. Bij kinderloze huwelijken tot vijf jaar, is de alimentatietermijn maximaal gelijk aan de lengte van het huwelijk.

Maatwerk

Het berekenen van partneralimentatie is maatwerk. Partners kunnen in overleg bovendien afwijken van de wettelijke maatstaven of zelfs kiezen voor afkoop van de partneralimentatie. De wijze waarop de alimentatieplicht wordt ingevuld heeft ook fiscale consequenties. Het is van belang u hierover te laten adviseren om onverwachte aanslagen in de toekomst te voorkomen. 

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een familierecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze familierecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Beishuizen of iemand anders uit het team familierecht. Zij staan u graag te woord.

Team Familierecht

Petra (M.P.J.) Frederiks

Petra (M.P.J.) Frederiks

Advocaat/mediator

Petra (P.R.) Beishuizen

Petra (P.R.) Beishuizen

Advocaat/mediator/partner

Vragen over Alimentatie?
Neem contact op met Petra (P.R.) Beishuizen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.