Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel Arbeidsrecht

Filter:

Ontslag op staande voet wegens niet op tijd terugkeren van vakantie

Ontslag op staande voet wegens vakantie

De vakantieperiode is aangebroken. Maar wat kan een werkgever doen als een werknemer niet op tijd terugkeert naar het werk? Op 18 juni 2024 oordeelde het Gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden dat een werknemer van Interboat Shipyard (“Interboat”) te Zwartsluis terecht op staande voet ontslagen was, omdat hij niet op tijd terugkeerde na zijn vakantie. Lees er meer over in deze blog. 


Verzoek om vast contract onder Wet flexibel werken?

Wet Flexibel Werken

Recent heeft de kantonrechter in Roermond bepaald dat artikel 2 van de Wet flexibel werken (Wfw) ook een basis biedt voor werknemers om hun arbeidsovereenkomst van bepaalde naar onbepaalde tijd om te zetten. Dit biedt belangrijke nieuwe mogelijkheden voor werknemers en legt extra verantwoordelijkheid bij werkgevers om zorgvuldig met dergelijke verzoeken om te gaan. In dit artikel bespreken we de implicaties van deze uitspraak en geven we praktische tips voor werkgevers om compliant te blijven met de Wfw.


In de Vaststellingsovereenkomst: het veiligstellen van WW-rechten

Veiligstellen WW rechten

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen, maar de meest voorkomende wijze is een schikking. Daarbij wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd en de gemaakte afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

In de blogreeks “In de Vaststellingsovereenkomst” bespreken wij de belangrijkste onderwerpen die aan bod (moeten) komen in een vaststellingsovereenkomst.

 


Nieuwsupdate Slapende Dienstverbanden!

Xella norm | Delissen Martens

De Hoge Raad deed vorige week een uitspraak over het peilmoment bij de toepassing van de zogenaamde "Xella-norm". Die uitspraak biedt kansen en inzichten voor werkgevers die geen vergoeding willen betalen aan een werknemer die beëindiging wenst van een "slapend dienstverband". Lees er meer over in deze korte blog.


Concurrentiebeding aan banden gelegd?

Concurrentiebeding aan banden gelegd?

Op 5 maart 2024 is een wetswijziging voorgesteld die de mogelijkheden om een concurrentie- en relatiebeding (hierna wordt steeds gesproken over “het concurrentiebeding”) overeen te komen verder beperkt. Hieronder wordt eerst geschetst wat de huidige uitgangspunten zijn, waarna wordt ingezoomd op de voorgestelde wijzigingen en de consequenties die die wijzigingen zullen hebben.


Ketenregeling: uitgangspunten, uitzonderingen en valkuilen

ketenregeling

De wettelijke ketenregeling is de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd. Vóór 2015 konden gedurende 36 maanden maximaal drie tijdelijke contracten worden gesloten. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 werd de maximale termijn waarbinnen tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar konden opvolgen verkort van 36 naar 24 maanden, maar in 2020 is dit weer teruggebracht naar 36 maanden.

In deze blog bespreekt Jeroen Hofland de uitgangspunten van de huidige ketenregeling, licht hij de uitzonderingen toe en legt hij uit hoe je fouten eenvoudig voorkomt.


Aanzegverplichting: voorkom dure fouten!

Aanzegverplichting

Aanzeggen, wat is dat nu eigenlijk? In de praktijk komen we nog te vaak werkgevers tegen die niet bekend zijn met de wettelijke aanzegverplichting. Dit kan leiden tot behoorlijke schadeposten, terwijl die schade eenvoudig is te voorkomen. In dit blog legt advocaat arbeidsrecht Jeroen Hofland uit wat de aanzegverplichting is, wat de consequenties zijn van het schenden van deze verplichting en hoe je er eenvoudig voor zorgt dat je deze verplichting altijd nakomt.


Concept wetsvoorstel: Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties

Op 6 oktober 2023 is het wetsvoorstel “Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden” ter consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel bestaat uit twee delen. Er wordt meer duidelijkheid gegeven over het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers. Ook wordt een civielrechtelijk rechtsvermoeden geïntroduceerd bij een uurtarief onder € 32,24. Lees er meer over in dit blogartikel.


Wanneer mag je de werknemer houden aan het nevenwerkzaamhedenbeding ?

nevenwerkzaamhedenbeding

Eén jaar geleden is het verbod op ‘het verbod op nevenwerkzaamheden’ in werking getreden. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde in juli 2023 dat de werkgever haar werknemer (een musicus) toch aan het nevenwerkzaamhedenbeding mocht houden, omdat daar een objectieve reden voor aanwezig was. Lees er meer over in deze blog.


De zorg- en informatieplicht van de werkgever bij (wettelijke) vakantiedagen

De zorg- en informatieplicht van de werkgever bij (wettelijke) vakantiedagen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad op 23 juni 2023 over het verjaren van niet opgenomen vakantiedagen, is het goed weer eens stil te staan bij dit onderwerp.


Kamerbrief hervorming concurrentiebeding: wat zijn de plannen?

Kamerbrief hervorming concurrentiebeding: wat zijn de plannen?

Op 2 juni 2023 heeft het kabinet de plannen voor de hervorming van het concurrentiebeding bekendgemaakt in een Kamerbrief. Het kabinet is voornemens de regels rondom het concurrentiebeding aan te passen en strikter te maken voor werkgevers. De aanpassingen moeten onnodig en foutief gebruik van het concurrentiebeding voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet wordt beperkt.


Van diepslaper naar slapend rijk? De Xella- uitspraak en de AOW’er

arbeidsrecht advocaat den haag

Sinds 8 november 2019 is in het arbeidsrecht bekend dat werkgevers de plicht hebben om, als een werknemer daarom verzoekt, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen, zodat die werknemer een transitievergoeding kan krijgen. Op die datum deed de Hoge Raad namelijk uitspraak in de Xella-zaak. De Hoge Raad heeft met die – baanbrekende – uitspraak spijtig genoeg geen einde gemaakt aan de lange discussie over het onderwerp van de zogenaamde ‘slapers’.


Mogelijkheden en aandachtspunten bij een proeftijdbeding

Proeftijdbeding

Bij het aannemen van een nieuwe werknemer is het mogelijk om een proeftijd overeen te komen. Maar let op: als de proeftijd niet aan de voorwaarden voldoet, is de gehele proeftijd ongeldig!


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Goed personeel vinden en vervolgens behouden, is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Als de geschikte kandidaat er is, gebeurt het nog wel eens dat de afspraken niet goed of niet op tijd worden vastgelegd. Dit kan later vervelende (financiële) gevolgen hebben.

 


Terug naar kantoor: het recht op thuiswerken na de Coronacrisis

Terug naar kantoor: het recht op thuiswerken na de Coronacrisis

Nu de laatste coronamaatregelen door het kabinet op 23 maart a.s. zullen worden afgebouwd, zullen ook werkgevers en werknemers teruggaan naar ‘normaal’. Maar wat wordt normaal werken? Mag een werknemer bijvoorbeeld weigeren thuis te werken? Of kan een werkgever een werknemer dwingen om toch naar het werk te komen (terwijl de werknemer ook zijn werkzaamheden thuis kan uitvoeren)?


De Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking (‘Wbo’). Maar hoe zit het nu met ouderschapsverlof? En wat gaat er veranderen? 

Blog Martijn Kager 


Terug naar kantoor of toch (deels) thuiswerken?

Terug naar kantoor of toch (deels) thuiswerken?

Het laatste advies van het kabinet is om stap voor stap de 1,5 meter afstand regel los te laten. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is verlengd tot 20 september. Daarna mag iedereen weer naar kantoor. Maar de vraag is of alle werkgevers en werknemers dit willen. Veel werkgevers kiezen voor hybride werken, dus deels op kantoor en deels vanuit huis. Dit roept ook (juridische) vragen op.

Blog Merienke Zwaan


Mag een werkgever de pensioenregeling wijzigen?

Mag de werkgever de pensioenregeling wijzigen

Een vraag die zowel door werkgevers als werknemers vaak wordt gesteld. Hoe zit dat  ook alweer? Wanneer mag de pensioenregeling door de werkgever gewijzigd worden? Waar moet je op letten?

Blog Jim Kaldenberg


De onvermijdelijke tweedeling in de uitzendbranche - nietigverklaring uitzend-cao?

Nietigverklaring uitzend-cao

De bijzondere arbeidsrelatie tussen werknemers en uitzendbureaus wijkt op belangrijke punten af van een ‘reguliere’ arbeidsrelatie. Veel van die afwijkingen zijn geregeld bij de cao. Deze cao’s zijn veelal van toepassing omdat zij Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) zijn.  Deze cao’s zijn echter vanaf 1 juni 2021 niet langer AVV. Op 26 mei 2021 hebben de ABU en NBBU echter wél een principeakkoord bereikt met vakbond LBV. 

Blog Merienke Zwaan en Martijn Kager


Aanbod vaste uren bij oproepkrachten: per 1 juli 2021 een aanpassing

Aanbod vaste uren bij oproepkrachten: per 1 juli 2021 een aanpassing

Als gevolg van onduidelijkheid over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur komt er per 1 juli 2021 een wetswijziging Welke specifieke wijzingen gaan van kracht? Welke regelingen blijven onveranderd? U vindt in dit blog de antwoorden op deze vragen.

Blog Merienke Zwaan