Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Ontbinding koopovereenkomst leidt toch tot belastingheffing

Ontbinding koopovereenkomst leidt toch tot belastingheffing

Als iemand 5% van de aandelen in een bv bezit en die aandelen verkoopt, leidt dat tot 25% aanmerkelijk belangheffing over de gerealiseerde verkoopwinst.


Driehoeksfusie leidt mogelijk tot aanmerkelijk belangheffing

Driehoeksfusie leidt mogelijk tot aanmerkelijk belangheffing

Als iemand meer dan 5% van de aandelen in een nv of bv bezit, is sprake van een aanmerkelijk belang. Consequentie daarvan is dat dividend en verkoopwinst wordt belast tegen 25% aanmerkelijk belangheffing.


Schadevergoeding bij lange procedure

Schadevergoeding bij lange procedure

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als een fiscale procedure langer dan twee jaren duurt, recht bestaat op een immateriële schadevergoeding voor de belastingplichtige.


Verhuisboedelvrijstelling en normale verblijfplaats

Verhuisboedelvrijstelling en normale verblijfplaats

Als iemand vanuit een niet EU lidstaat naar Nederland emigreert, dan geldt als hoofdregel dat invoerrechten betaald moeten worden voor de diverse goederen die iemand meeneemt.


Nog geen zicht op hervorming dga-pensioen in eigen beheer

Nog geen zicht op hervorming dga-pensioen in eigen beheer

Afgelopen vrijdag heeft de staatssecretaris van Financiën ook de Tweede Kamer meegedeeld dat hij zo spoedig mogelijk de Kamer zal informeren over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer voor de dga.


SRA hekelt stemmingmakerij belastingontwijking dga's

SRA hekelt stemmingmakerij belastingontwijking dga's

Vorige maand stelde de PvdA belastingontwijking door BV-directeuren aan de kaak. Accountantsorganisatie SRA toont zich geïrriteerd over de oproep om er de belastingdienst op af te sturen. .

Ruud van den Dool, 4 december 2014 Account.nl


Geen grove schuld als men ingewikkelde aangifte zelf doet

Geen grove schuld als men ingewikkelde aangifte zelf doet

De belastingwet bepaalt dat de aangifte juist en zonder voorbehoud moet worden gedaan. Een onjuiste aangifte kan een (fiscale) boete opleveren.


Sinterklaas 2.0

Sinterklaas 2.0

Column Michaël van Basten Batenburg Den Haag Centraal 28 november 2014


Spreekuur voor ondernemers bij Delissen Martens

Spreekuur voor ondernemers bij Delissen Martens

Bent u ondernemer en heeft u vragen die u zou willen voorleggen aan een advocaat? Bijvoorbeeld over het starten van een nieuwe activiteit? Of wilt u weten of uw contracten nog bij de tijd zijn? Uw onderneming heeft misschien een dagvaarding ontvangen of denkt u dat uw bedrijf zelf een gerechtelijke procedure moet starten. Heeft uw bedrijf schade geleden door toedoen van een derde en wilt u diegene aansprakelijk stellen voor de schade? Ook als u een second opinion wilt kunt u bij ons terecht.


Te nemen maatregelen in verband met wijziging pensioenopbouw per 1 januari 2015

Te nemen maatregelen in verband met wijziging pensioenopbouw per 1 januari 2015

Mede vanwege de verhoging van de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd, heeft de wetgever ook de fiscale mogelijkheden om belastingvrij pensioen op te bouwen beperkt. Op grond van de “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximerend pensioengevend inkomen” (Witteveenkader 2015) worden per 1 januari 2015 twee belangrijke wijzigingen ten aanzien van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen, doorgevoerd.


‘Uitgezonden militairen altijd psychisch onderzoeken voor ontslag'

‘Uitgezonden militairen altijd psychisch onderzoeken voor ontslag'

Zowel bij eervol als oneervol ontslag moeten militairen naast lichamelijk, ook psychisch onderzoek krijgen. Zo pleit Mr Sébas Diekstra, militair advocaat bij Delissen Martens woensdag 5 november 2014 in de Volkskrant. Een dergelijk psychisch onderzoek zou nodig zijn omdat de oorzaak van het ontslag vaak ligt in psychische problemen die ontstaan zijn na de uitzending naar oorlogsgebied.


Hogere fiscale bijtelling privégebruik als gevolg van ongeluk waarbij auto total loss wordt verklaard? Verhaalbare schade!

Hogere fiscale bijtelling privégebruik als gevolg van ongeluk waarbij auto total loss wordt verklaard? Verhaalbare schade!

De Rechtbank Amsterdam heeft zich recent uitgelaten of de extra belasting door een hogere fiscale bijtelling, als gevolg van wetswijziging, onderdeel uitmaakte van verhaalbare schade.


Payrolling: is de constructie inmiddels duidelijk?

Payrolling: is de constructie inmiddels duidelijk?

Payrolling kent verschillende verschijningsvormen, waarvan de meest bekende is dat een bedrijf zijn loonadministratie uitbesteedt aan een zogenaamde payrollonderneming, waarbij de werknemers ook in dienst zijn van de payrollonderneming. In de afgelopen periode hebben rechters verschillende uitspraken gedaan, waarbij de payrollonderneming de ene keer wel als formeel werkgever werd aangemerkt en de andere keer weer niet. Gevolg is dat in sommige gevallen onduidelijkheid ontstaat over de vraag welke partij juridisch gezien als de werkgever moet worden beschouwd. Aangezien dit behoorlijke consequenties kan hebben voor zowel werkgever als werknemer, wordt deze vraag niet zelden voorgelegd aan de kantonrechter.


E-commerce ondernemingen opgelet: Bereid u tijdig voor op de nieuwe btw-regels voor uw diensten

E-commerce ondernemingen opgelet: Bereid u tijdig voor op de nieuwe btw-regels voor uw diensten

Vanaf 1 januari 2015 krijgen aanbieders van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten te maken met de nieuwe btw-regelgeving. Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten aan particulieren zijn vanaf 2015 belast in de EU-lidstaat waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd. Aanbieders van deze diensten doen er verstandig aan tijdig in te spelen op de nieuwe plaats van dienst regels, ter voorkoming van onnodig hoge administratieve lasten.


Over renteperikelen gesproken

Over renteperikelen gesproken

Over rente en disconteringsvoet kan oneindig veel worden geschreven.
Economen, maar ook fiscalisten kunnen het er onderling hartgrondig over oneens zijn. Verbazingwekkend waar het de principes
betreft, minder verbazingwekkend waar die principes moeten worden geconcretiseerd en derhalve subjectieve inzichten een
belangrijke rol gaan spelen. Die principes komen in dit artikel op hoofdlijnen aan de orde en worden geprojecteerd op een aantal concrete vraagstukken. Wie evenwel concrete, direct toepasbare percentages verwacht, moet ik op voorhand teleurstellen.

Artikel Ruud van den Dool in Het Register oktober 2014 nummer 5


Opgelet! Vervallen forfaitaire aftrek van de kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2015

Opgelet! Vervallen forfaitaire aftrek van de kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen ouders die kinderalimentatie betalen geen aftrek meer toepassen ter zake van de door hen betaalde kinderalimentatie. Met deze wetswijziging worden ook ouders getroffen die reeds kinderalimentatie betalen.


Wet Werk en Zekerheid voor de Ondernemingsraad

Wet Werk en Zekerheid voor de Ondernemingsraad

Vanaf volgend jaar treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Een wet waar ook voor de ondernemingsraad aandachtspunten aan hangen.
Artikel Merienke Zwaan in Praktijkblad Ondernemingsraad september 2014


Waarom sport en mediation zo goed samengaan

Waarom sport en mediation zo goed samengaan

Sport is emotie en dus een voedingsbodem voor conflicten. Sterker, conflicten in de sport zijn onvermijdelijk. En omdat conflicten onvermijdelijk zijn, is ook de sportwereld gebaat bij een voorafgaand helder plan hoe met deze conflicten om te gaan.

Artikel Marc Delissen in het Tijdschrift Conflicthantering nummer 4, 2014


Leerling, Gezel... Meester

Leerling, Gezel... Meester

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal 11 juli 2014


Ook voor vakbondsleden vrije advocaatkeuze

Ook voor vakbondsleden vrije advocaatkeuze

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand op basis van een vakbondslidmaatschap, zo oordeelde het Hof Den Haag in een recent arrest.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.