Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Het onzekere voor het zekere nemen: Living on the edge met endotoxinen

Volgens onderzoek van het Europees statistisch bureau telde Nederland vorig jaar maar liefst 12,3 miljoen varkens. Dat is 0,7 varken per inwoner en daarmee staat Nederland op nummer 2 van de Europese varkensranglijst. Maar welke gevolgen heeft dit?


Fitness-Bootcamps und Flächennutzungspläne in der Niederlande

Mittlerweile gibt es gefühlt in jedem Park ein Fitness-Bootcamp. Nicht nur in Deutschland hat sich der Trend durchgesetzt, auch in den Niederlanden erfreuen sich Bootcamps großen Zulaufs. Aber ist diese Form des Outdoor-Trainings überall erlaubt?


S.O.S.: Onderzeeboot zonder ligplaatsvergunning

Sinds geruime tijd ligt in de haven van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM-haven) een onderzeeboot die in 1956 in gebruik werd genomen door de Russische marine. Het betreft een onderzeeër die in 1991 door een aantal ondernemers naar Nederland is gehaald wegens zijn uniek historische karakter. Vanaf 2002 ligt de boot zonder ligplaatsvergunning in de NDSM-haven.


Vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds; wanneer kan dat, hoe werkt het en moet de werknemer geïnformeerd worden?

Vallen de bedrijfsactiviteiten van een werkgever binnen het domein van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, dan moeten de statuten en reglementen van dat pensioenfonds worden nageleefd (nalevingsplicht). Werkgevers kunnen het pensioenfonds om vrijstelling verzoeken.


Bestuurdersaansprakelijkheid: bestuurder incasseert privéschuld niet

Deze bestuurder had in privé een aanzienlijk bedrag geleend van zijn vennootschap. Dat gebeurt wel vaker. Toen de vennootschap in zwaar weer terecht kwam en het uitgeleende geld nodig had, loste hij de lening echter niet (deels) af en nam hij als bestuurder geen incassomaatregelen tegen zichzelf. Is dat persoonlijk en ernstig verwijtbaar?


Seminar 'Wwft voor accountants en belastingadviseurs'

Seminar dinsdag 5 maart 2019 voor accountants, belastingadviseurs en financiële professionals.  


Nieuwe verplichtingen voor crypto-dienstverleners: vergunningsplicht, cliëntenonderzoek en meldplicht.

De aankomende wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft gevolgen voor aanbieders van diensten rond cryptovaluta.

Zo moet een aanbieder van crypto-valuta onder meer cliëntenonderzoek gaan verrichten en ongebruikelijk transacties moeten gemeld worden bij de Financiële Inlichtingen eenheid (FIU?-Nederland).


De kunsthandel is de nieuwe poortwachter tegen witwassen

De kunstsector valt inmiddels onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Galeries, kunsthandelaren en partijen die kunst opslaan moeten klanten/wederpartijen bij de transactie gaan identificeren, ongebruikelijke transacties melden bij de overheid, een risicostrategie maken en personeel gaan opleiden.


Het aantal voornaamswijzigingen stijgt!

In 2018 zijn in totaal maar liefst 608 verzoeken tot voornaamswijzigingen bij de rechter ingediend, een stijging van 20% ten opzichte van 2015.


Makelaar kan aansprakelijk zijn voor schade die de verhuurder lijdt

Een makelaar moet inzicht in achtergrond en beweegredenen van een potentiële huurder verwerven. Blijkt de huurder onbetrouwbaar? Dan kan de makelaar aansprakelijk zijn voor schade die de verhuurder lijdt. 


Vreugdevuur Scheveningen 2018/2019. Wat ging er mis en wie is aansprakelijk?

Er bestaan meerdere sterke aanwijzingen dat niet is voldaan aan de eisen van brandweerzorg en wet- en regelgeving voor het aanleggen van vuur. De Gemeente heeft een zorgplicht voor de handhaving van openbare orde en veiligheid en had onder deze omstandigheden geen toestemming mogen geven om de vreugdevuren te ontsteken. 


Eigen bedrijf starten? Waar moet u juridisch rekening mee houden?

Indien u voornemens bent om een eigen bedrijf te starten komt er veel op u af. Zo moet u de markt verkennen, een ondernemingsplan opstellen, een geschikte locatie vinden voor uw bedrijf, verzekeringen afsluiten en eventueel de benodigde financiering regelen bij de bank. Naast deze praktische en financiële zaken dient u ook een aantal juridische keuzes te maken.


Ernstige scheurvorming staat niet aan normaal gebruik woning in de weg

Vera Balvers over 'ernstige scheurvorming in een aangekochte dijkwoning staat niet aan normaal gebruik woning in de weg'.


Update anti-witwasregelgeving: de Wwft wordt ook van toepassing voor makelaars bij verhuur van onroerend goed voor méér dan 10.000 per maand

De anti-witwasregelgeving wordt verder aangescherpt met de invoering van de wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn, ook wel de 5e anti-witwasrichtlijn genoemd. Voor makelaars verandert er het nodige. 


Vanaf 1 januari 2019: nieuwe regels voor tijd-voor-tijd

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Per 1 januari 2019 volgt nog een wijziging. In dit blog worden de wijzigingen op een rij gezet.


Corporate opportunity, of niet?

Langzaam maar zeker krijgt het leerstuk van de corporate opportunity in de Nederlandse jurisprudentie vaste grond onder de voeten.


Beloning commissarissen bij waarnemen bestuurstaken

Het komt vaak voor dat bij het wegvallen van een bestuurder van een rechtspersoon, een commissaris tijdelijk de taken van de betreffende bestuurder op zich neemt. De raad van commissarissen kan in de veronderstelling zijn dat zij het recht heeft de beloning van de commissaris die aangewezen wordt om voor een bepaalde periode bestuurstaken uit te voeren, vast te stellen. En dat is een grote misvatting, die grote consequenties kan hebben.


Managementparticipatie: fiscaal passen en meten

Het aantal investeringen in MKB-ondernemingen door private equity partijen is nog steeds hoog. Voor private equity partijen zijn ondernemingen die de komende periode groei vertonen het meest aantrekkelijk. Voor deze groei is het management onontbeerlijk.


Netwerkevent Jong DM: Glühweinspecial

Tijdens de Glühwein special zal Paul van Ass vooral aandacht besteden aan hoe je als young professional hele relevante, niet voor de hand liggende keuzes kan maken die er echt toe doen. Je bent nooit te jong om het verschil te maken.


Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel

Een bestuursbesluit is een besluit dat genomen wordt door het bestuur (de directie) van een rechtspersoon. Bestuursbesluiten die schriftelijk worden genomen kennen weinig inhoudelijke vereisten en zijn in beginsel vormvrij. Dient u een schriftelijk bestuursbesluit op te stellen, maar weet u niet hoe dit moet? 


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.