Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel

Filter:

Olivier van Hardenbroek wint Award Litigation Lawyer of the Year

Olivier van Hardenbroek wint Award Litigation Lawyer of the Year

Olivier van Hardenbroek is door de Corporate Livewire uitgeroepen tot 'Litigation Lawyer 2015 of the Netherlands'.


Alle ins en outs van fusies

Alle ins en outs van fusies

Presentatie van lezing tbv Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap door Ruud van den Dool, 5 november 2015.


De DGA in het belastingplan

De DGA in het belastingplan

De dga komt regelmatig in beeld, vooral waar het gaat om de vermeende belastingbesparende creaties van de dga. De dga lijkt gevoelig voor fiscale prikkels en gebruikt die klaarblijkelijk. Daar bestaat kritiek tegen. De wetgever heeft echter zelf een belastingstelsel met tariefarbitrage mogelijkheden gecreëerd.


Staatssecretaris Wiebes wil afschaffing VAR uitstellen tot 1 april 2016

Staatssecretaris Wiebes wil afschaffing VAR uitstellen  tot 1 april 2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer voorgesteld om de invoering van een nieuwe wet, waarbij de VAR wordt afgeschaft, uit te stellen tot 1 april 2016. In het wetsvoorstel werd eerder uitgegaan van een ingangsdatum per 1 januari 2016.


VAR verdwijnt, vanaf 1 januari 2016 werken volgens voorbeeld overeenkomst

VAR verdwijnt, vanaf  1 januari 2016 werken volgens voorbeeld overeenkomst

Tot en met dit jaar was een opdrachtgever gevrijwaard van naheffing loonbelasting en heffing werknemerspremies, indien zij de opdrachtnemer een VAR-verklaring WUO (winst uit onderneming) of VAR dga kon overleggen. Met ingang van 1 januari 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid het systeem van de VAR verklaringen ophouden te bestaan.


Vergeet de wijzigingen in de WW niet!

Vergeet de wijzigingen in de WW niet!

Dat de Wet Werk en Zekerheid ('WWZ') heeft gezorgd voor een aardverschuiving in het arbeidsrecht moge inmiddels duidelijk zijn. Wat echter niet vergeten moet worden, is dat WWZ ook wijzigingen in de Werkloosheidswet ('WW') teweegbrengt.


Staat aansprakelijk voor niet opgebouwde vakantiedagen

Staat aansprakelijk voor niet opgebouwde vakantiedagen

Op 18 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor het niet (tijdig) implementeren van artikel 7 van de Richtlijn 2003/88.


Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter meest in het oog springende wijziging is dat de vermogensrendementsheffing in box 3 gaat op de schop gaat, de conserverende aanslag voor de emigrerende dga wordt gewijzigd en dat de verruimde schenkvrijstelling voor de aanschaf van een eigen woning terugkomt.


De dga in de spotlight

De dga in de spotlight

‘Fiscus overweegt jacht op superrijken’ kopte de Volkskrant op 14 augustus jl. Weliswaar verwacht ik gezien de zakelijke opstelling van de fiscus zo’n jacht niet, maar de vermogende particulier en de dga trekken de aandacht.


Tandarts met één opdrachtgever geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

Tandarts met één opdrachtgever geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

Bij tandartsenpraktijken komt het regelmatig voor dat een externe tandarts wordt ingehuurd. Die is dan niet in dienst maar werkt als zelfstandig ondernemer.


Ook navorderingstermijn voor buitenlands inkomen verlengd met duur uitstel

Ook navorderingstermijn voor buitenlands inkomen verlengd met duur uitstel

Verjaring is een belangrijk begrip binnen het recht. Dat geldt ook binnen het belastingrecht. Op enig moment komt er een einde aan de mogelijkheid om belasting te heffen over verzwegen inkomsten. In de loop der tijd zijn die mogelijkheden wel opgerekt.


Waarde economische verkeer van pand hoger

Waarde economische verkeer van pand hoger

De waarde in het economische verkeer is bij de belastingheffing bijna een theoretisch begrip. Uit de jurisprudentie volgt dat de waarde in het economische verkeer de prijs is die bij aanbieding ten verkoop op de voor het object meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. Dit geldt bijvoorbeeld niet alleen voor aandelen, maar ook voor onroerende zaken etc. Dit theoretische waardebegrip komt in vrijwel alle belastingen aan de orde en kan aanleiding geven tot voor de leek merkwaardige fiscale conclusies.


Hoge managementfee leidt tot hoog loon

Hoge managementfee leidt tot hoog loon

DGA’s kunnen veelal zelf de hoogte van hun loon vaststellen. In het verleden werd daar veelvuldig gebruik van gemaakt, vooral door een laag loon vast te stellen. Daar konden verschillende voordelen mee worden behaald. Al geruime tijd terug heeft de wetgever hier paal en perk aan gesteld door invoering van de zogenoemde fictiefloonregeling. Per 1 januari 2015 is deze regeling nog gewijzigd.


Onbelaste terugbetaling van agio; voorzichtigheid geboden!

Onbelaste terugbetaling van agio; voorzichtigheid geboden!

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt weer eens dat bij terugbetaling van het kapitaal, het noodzakelijk is de daartoe vereiste procedure secuur in acht te nemen, wil men een onnodige heffing van dividendbelasting en aanmerkelijk belangheffing voorkomen.


Vraag in het buitenland betaalde btw over 2014 terug vóór 1 oktober 2015!

Vraag in het buitenland betaalde btw over 2014 terug vóór 1 oktober 2015!

Ondernemers die btw belaste prestaties verrichten hebben recht op aftrek van de btw op hun (zakelijke) inkopen.


Oudere werknemers onder de WWZ

Oudere werknemers onder de WWZ

Waar moeten werkgevers op letten als het gaat om werknemers die tegen de AOW-gerechtigde leeftijd aanlopen? Dit is een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.


Rechter legt de bal bij de wetgever neer

Rechter legt de bal bij de wetgever neer

Binnen zes maanden moet de staat het beleid voor het afluisteren van advocaten door veiligheidsdiensten bijstellen.


IAML intervenieert “pro bono” in UK Supreme Court case AR v RN

IAML intervenieert “pro bono” in UK Supreme Court case AR v RN

AR v RN (Children) (Scotland)
[2015] UKSC 35
Op 29 april 2015 gaf de “Supreme Court of the United Kingdom” toestemming aan de IAML om de “Supreme Court of the United Kingdom” van advies te voorzien in een kinderontvoeringsprocedure. Op 13 mei 2015 werd de zaak mondeling behandeld door de “Supreme Court of the United Kingdom”. The Right Hon Lord Wilson of Culworth sprak zeer positief over de bijdrage van de IAML (bij minuut 25:00 van de middagsessie): https://www.supremecourt.uk/watch/uksc-2015-0048/130515-pm.html


Veranderende (arbeids)tijden

Veranderende (arbeids)tijden

Vrijwel gelijktijdig zijn er medio 2011 twee wetsvoorstellen ingediend, die inspelen op de groeiende behoefte tot flexwerken. Inmiddels is één van de twee wetsvoorstellen verworden tot wet en is deze per 1 januari 2015 voor het grootste deel in werking getreden. Het tweede gedeelte van die wet, die met name ziet op een modernisering van het gebruik van verlofrechten alsmede op de mogelijkheid tot opnemen van (zorg)verlof, treedt bij aanvang van juli van dit jaar in werking.
Het andere wetsvoorstel – dat beoogt flexibel werken te bevorderen – is op 14 april 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Na afkondiging in het staatsblad, zal ook dit wetsvoorstel een geldende wet worden.


Tips & Trics in het (veranderende) Arbeidsrecht

Tips & Trics in het (veranderende) Arbeidsrecht

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (hierna te noemen: “WWZ”) gedeeltelijk in werking getreden, de tweede tranche zal op 1 juli 2015 in werking treden. Door de WWZ verandert er dit jaar veel. In deze nieuwsflits treft u enkele belangrijke wijzigingen aan.