Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Meldingsplicht in Duitsland voor personeel

Ondernemers actief in Duitsland, Let op, soms meldingsplicht in Duitsland voor personeel!


Maak voort met de verzekeringsplicht van de dga!

Op 16 mei 2014 verscheen op overheid.nl de internetconsultatie over de Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder voor de werknemersverzekeringen. Het doel van de consultatie was te vernemen in hoeverre de voorgestelde regels aansluiten bij de beleving van ondergeschiktheid van de bestuurder aan de vennootschap op basis van zijn aandelenbezit en zeggenschap. Spijtig genoeg is nog steeds geen nieuwe Regeling gepubliceerd en moeten wij het dus nog steeds doen met de thans geldende Regeling.

Publicatie van Ruud van den Dool op taxlive.nl


Kleine wassies

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal 30 januari 2015


Looncomponenten van de transitievergoeding en de aanzegsanctie

Op 11 december 2014 is er een besluit in het Staatsblad verschenen, waaruit blijkt hoe loon, in het kader van de transitievergoeding en aanzegsanctie moet worden berekend.¹ In een daarop volgende ministeriële regeling van 12 december 2014 is dit besluit nader uitgewerkt.² De basis voor beide vergoedingen wordt – uiteraard – gevormd door het loon. Dit loon wordt berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand, of – als de arbeidsduur niet vaststaat – op basis van het gemiddelde loon over de afgelopen twaalf maanden.


Betaalde goodwill voor de uitkoop van een maat/firmant. Direct aftrekbaar van de winst?

Bij maatschappen en firma’s zal op enig moment iemand uittreden. Pensionering, maar ook verschil van inzicht kunnen de reden zijn. De uittredende firmant krijgt dan de waarde van zijn aandeel uitgekeerd. Afhankelijk van de omstandigheden kan die direct worden betaald of in termijnen.


Dividenduitkeringen en uw pensioen

Het jaar 2014 is ten einde en bij veel dga’s zal de accountant beginnen met het samenstellen, opstellen en/of controleren van de jaarrekeningen. Als de jaarrekening wordt vastgesteld komt - als er voldoende winst is behaald - ongetwijfeld ook de vraag op of dividend uitgekeerd zal worden. Helaas geldt in 2015 niet meer dat de eerste € 250.000 (€ 500.000 voor fiscaal partners samen) aan dividend slechts tegen 22% wordt belast, maar geldt het normale aanmerkelijkbelangtarief van 25%.


De financiering van uw bv: fiscaal opletten!

Het financieren van of borg staan voor de eigen bv, is tegenwoordig gekoppeld aan diverse fiscale randvoorwaarden. De rente moet zakelijk zijn en wordt als de dga de lening verstrekt, bij de dga belast tegen 52%. Als het mis gaat bij de bv, is de afwaardering van de vordering bij de dga echter veelal niet tegen 52% aftrekbaar.


Is uw kinderalimentatie nog up to date?

De fiscale wijzigingen per 1 januari 2015 hebben mogelijk gevolgen voor de hoogte van de door u te betalen kinderalimentatie. Ook andere relevante wijzigingen van omstandigheden kunnen reden zijn voor verlaging van de alimentatie. 


Innovatiebox blijft (vooralsnog) bestaan

Ter stimulering en behoud van innovatie in Nederland kent de Nederlandse vennootschapsbelasting een aantal aantrekkelijke faciliteiten voor winsten die voortkomen uit innovatie.


2% overdrachtsbelasting ondanks eerder gebruik als schoolgebouw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een pand, dat eerder als schoolgebouw is gebruikt, toch onder het verlaagde 2% tarief overdrachtsbelasting voor woningen valt.


Ski lerares voor werkzaamheden in Oostenrijk toch premieplichtig in Nederland

Belanghebbende woont en werkt in Nederland. Voor een periode van drie maanden neemt zij na overleg met haar werkgever onbetaald verlof, zodat zij in Oostenrijk skilessen kan geven. Omdat zij gedurende een aantal maanden van 2009 werkzaamheden in het buitenland heeft verricht vraagt zij aan de Nederlandse belastingdienst om vrijstelling van premies volksverzekeringen.


Werknemersparticipaties; 1,2% of toch 52% inkomstenbelasting?

Een werknemersparticipatieregeling is veelal aantrekkelijk voor zowel werkgevers als werknemers, vanwege het feit dat er een sterk gemeenschappelijk belang bestaat bij positieve resultaten van de onderneming omdat zij meedelen in diezelfde resultaten.


Prenups: de juridische, fiscale, zakelijke en menselijke aspecten van prenuptial agreements

Het LOVe-verdrag van Petra Beishuizen is opgenomen in het boek Prenups van F. Schonewille en L.H.M. Zonnenberg


Nominatie 'Reservistenwerkgever 2014'

Delissen Martens stelt medewerkers in staat om naast hun werk binnen de advocatuur werkzaam te zijn als reservist bij Defensie.


Bezwaren tegen vermogensrendementsheffing

Er is veel te doen over de vermogensrendementsheffing van 1,2% in box 3 van de inkomstenbelasting.


Inwoner van België met Belgisch pensioen moet in Nederland premies betalen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een inwoner van België die een Belgisch pensioen ontvangt in Nederland premies volksverzekeringen (PVV) en bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) is verschuldigd.


Tijdelijk verlaagd btw tarief op arbeidsloon in de bouw verlengd

Het tijdelijk verlaagde btw tarief van 6% voor het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015.


Crisisheffing werkgevers volgens rechtbank (deels) in strijd met het EVRM

De rechtbank heeft geoordeeld dat de crisisheffing over lonen van meer dan € 150.000 deels in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).


Verruiming van verhoogde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

In 2014 kan tot € 100.000 belastingvrij worden geschonken voor de aanschaf van een woning. Nu het einde van deze faciliteit in zicht komt, is een verruiming bekend gemaakt voor woningen in aanbouw.


Ontbinding koopovereenkomst leidt toch tot belastingheffing

Als iemand 5% van de aandelen in een bv bezit en die aandelen verkoopt, leidt dat tot 25% aanmerkelijk belangheffing over de gerealiseerde verkoopwinst.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.