Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


De motivering van alimentatiebeslissingen

Deze blog gaat over de motivering van alimentatiebeslissingen, mede bezien in het licht van de recente uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek over dit onderwerp.
Een blog van Katrien van Stratum


Carene van Vliet partner bij Delissen Martens

Carene van Vliet zal per 1 januari 2016 toetreden als partner van Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation.


Waar staan wij met het Nederlandse fiscale stelsel

Presentatie van de lezing tbv het BRA eindjaar seminar Fiscale kringen op 10 december 2015 door Ruud van den Dool


Divorce dans le Monde

Op 21 juni 2012 is EU Verordening 1259/2010 van 20 december 2010 - beter bekend als de Rome III-Verordening – in werking getreden voor België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje.


Intreden meldplicht datalekken

U kunt niet stil blijven zitten. De Autoriteit Persoonsgegevens (nu het CBP) kan vanaf 1 januari 2016 bij opzettelijke overtreding of ernstig verwijtbare nalatigheid een bestuurlijke boete opleggen van maximaal 810.000 euro.


Olivier van Hardenbroek wint Award Litigation Lawyer of the Year

Olivier van Hardenbroek is door de Corporate Livewire uitgeroepen tot 'Litigation Lawyer 2015 of the Netherlands'.


Alle ins en outs van fusies

Presentatie van lezing tbv Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap door Ruud van den Dool, 5 november 2015.


De DGA in het belastingplan

De dga komt regelmatig in beeld, vooral waar het gaat om de vermeende belastingbesparende creaties van de dga. De dga lijkt gevoelig voor fiscale prikkels en gebruikt die klaarblijkelijk. Daar bestaat kritiek tegen. De wetgever heeft echter zelf een belastingstelsel met tariefarbitrage mogelijkheden gecreëerd.


Staatssecretaris Wiebes wil afschaffing VAR uitstellen tot 1 april 2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer voorgesteld om de invoering van een nieuwe wet, waarbij de VAR wordt afgeschaft, uit te stellen tot 1 april 2016. In het wetsvoorstel werd eerder uitgegaan van een ingangsdatum per 1 januari 2016.


VAR verdwijnt, vanaf 1 januari 2016 werken volgens voorbeeld overeenkomst

Tot en met dit jaar was een opdrachtgever gevrijwaard van naheffing loonbelasting en heffing werknemerspremies, indien zij de opdrachtnemer een VAR-verklaring WUO (winst uit onderneming) of VAR dga kon overleggen. Met ingang van 1 januari 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid het systeem van de VAR verklaringen ophouden te bestaan.


Vergeet de wijzigingen in de WW niet!

Dat de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) heeft gezorgd voor een aardverschuiving in het arbeidsrecht moge inmiddels duidelijk zijn. Wat echter niet vergeten moet worden, is dat WWZ ook wijzigingen in de Werkloosheidswet ("WW") teweegbrengt.


Staat aansprakelijk voor niet opgebouwde vakantiedagen

Op 18 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor het niet (tijdig) implementeren van artikel 7 van de Richtlijn 2003/88.


Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter meest in het oog springende wijziging is dat de vermogensrendementsheffing in box 3 gaat op de schop gaat, de conserverende aanslag voor de emigrerende dga wordt gewijzigd en dat de verruimde schenkvrijstelling voor de aanschaf van een eigen woning terugkomt.


De dga in de spotlight

‘Fiscus overweegt jacht op superrijken’ kopte de Volkskrant op 14 augustus jl. Weliswaar verwacht ik gezien de zakelijke opstelling van de fiscus zo’n jacht niet, maar de vermogende particulier en de dga trekken de aandacht.


Tandarts met één opdrachtgever geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

Bij tandartsenpraktijken komt het regelmatig voor dat een externe tandarts wordt ingehuurd. Die is dan niet in dienst maar werkt als zelfstandig ondernemer.


Ook navorderingstermijn voor buitenlands inkomen verlengd met duur uitstel

Verjaring is een belangrijk begrip binnen het recht. Dat geldt ook binnen het belastingrecht. Op enig moment komt er een einde aan de mogelijkheid om belasting te heffen over verzwegen inkomsten. In de loop der tijd zijn die mogelijkheden wel opgerekt.


Waarde economische verkeer van pand hoger

De waarde in het economische verkeer is bij de belastingheffing bijna een theoretisch begrip. Uit de jurisprudentie volgt dat de waarde in het economische verkeer de prijs is die bij aanbieding ten verkoop op de voor het object meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. Dit geldt bijvoorbeeld niet alleen voor aandelen, maar ook voor onroerende zaken etc. Dit theoretische waardebegrip komt in vrijwel alle belastingen aan de orde en kan aanleiding geven tot voor de leek merkwaardige fiscale conclusies.


Hoge managementfee leidt tot hoog loon

DGA’s kunnen veelal zelf de hoogte van hun loon vaststellen. In het verleden werd daar veelvuldig gebruik van gemaakt, vooral door een laag loon vast te stellen. Daar konden verschillende voordelen mee worden behaald. Al geruime tijd terug heeft de wetgever hier paal en perk aan gesteld door invoering van de zogenoemde fictiefloonregeling. Per 1 januari 2015 is deze regeling nog gewijzigd.


Onbelaste terugbetaling van agio; voorzichtigheid geboden!

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt weer eens dat bij terugbetaling van het kapitaal, het noodzakelijk is de daartoe vereiste procedure secuur in acht te nemen, wil men een onnodige heffing van dividendbelasting en aanmerkelijk belangheffing voorkomen.


Vraag in het buitenland betaalde btw over 2014 terug vóór 1 oktober 2015!

Ondernemers die btw belaste prestaties verrichten hebben recht op aftrek van de btw op hun (zakelijke) inkopen.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.