Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Een onjuiste woonoppervlakte in de brochure van een woning kan makelaars duur komen te staan.

De mededeling dat aan de gegevens geen rechten kunnen worden ontleend, gaat volgens de Hoge Raad niet op.


Seminar 'DBA, WAB, AVG voor financiële professionals'

Seminar dinsdag 11 september 2018 voor accountants, fiscalisten en financiële professionals. 


Direct inwerkingtreding afschaffing concernregeling voor sectorpremies en voorstel tot afschaffing sectorpremies

Wijziging die gaat gelden voor vaststelling  sectorpremies: afschaffing concernregeling en gesplitste aansluiting bij verschillende sectoren. Geen sectorpremies voor de WW meer.

Nadat in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans al voorstellen zijn gedaan tot aanpassing van de sectorpremies, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij Besluit van 29 juni 2018 inmiddels een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de vaststelling van de sectorpremies die direct in werking zullen treden.


Voldoe aan de AVG met de Privacy Toolbox van Delissen Martens!

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Om onze cliënten behulpzaam te zijn bij de implementatie van de AVG, hebben wij een ‘toolbox’ ontwikkeld.


Vof telefonisch opzeggen, kan dat?

'Ik heb er genoeg van. Ik neem ontslag!' Hoeveel rechtsgeldigheid heeft zo’n uitroep, gedaan tijdens een verhit gesprek? Rechters buigen zich regelmatig over deze en vergelijkbare vragen. Aan de hand van de omstandigheden moeten zij bepalen welke waarde aan zo'n uitspraak moet worden gehecht (=Haviltexmaatstaf). Zo moest de Hoge Raad zich recent uitlaten over de vraag of een boze vennoot, die telefonisch aangeeft de vof op te zeggen, aan die opzegging kan worden gehouden (ECLI:NL:HR:2019:819).Leergang 'Meesters der Retoriek'

Begin 2018 is de eerste leergang van de DM Academy cursus 'Meesters der Retoriek' gehouden en met goed gevolg afgesloten. De reacties van de deelnemers waren bijzonder enthousiast. De leergang bleek meer dan alleen de welsprekendheid te activeren. Ook het zelfvertrouwen van de deelnemers groeide en zij leerden verborgen talenten kennen.

DM Academy heeft besloten daarom eind 2018 voor de tweede keer een leergang 'Meesters Der Retoriek II' te organiseren. 


Seminar 'Recht voor financiële professionals'

Delissen Martens organiseert periodiek seminars voor accountants, fiscalisten en financials gevestigd in de regio Haaglanden. Met deze seminars (drie per jaar, noteert u alvast 19 juni, 11 september en 13 november 2018) brengen wij uw kennis op verschillende rechtsgebieden up-to-date. Van ondernemingsrecht tot huwelijksvermogensrecht, van arbeidsrecht en privacywetgeving tot regelgeving over financieel toezicht. Wij doen dat op toegankelijke wijze en praktijkgericht. Zodat u er meteen wat mee kunt. Tevens bieden deze bijeenkomsten u de mogelijkheid in contact te komen met vak- en branchegenoten in de regio.


Lezing 'Actualiteiten Arbeidsrecht'

In deze lezing op 29 mei a.s. informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid.


Wet arbeidsmarkt in balans

Op 9 april jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie gegaan. Dat betekent dat een ieder commentaar kan leveren op het wetsvoorstel. Hieronder treft u  in het kort de voorgenomen wijzigingen aan.


Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020 en wat nu?

Het vorige kabinet verving de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) door de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Het doel was om schijnzelfstandigheid beter te kunnen bestrijden en ook opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen.

Sinds de invoering van de Wet DBA is er veel kritiek op de nieuwe regelgeving.


‘Zonder kleerscheuren’ een werknemersbijdrage in de pensioenpremie invoeren?

Drie recente uitspraken laten zien dat werkgevers van (zeer) goede huize moeten komen.

Het jaar 2018 lijkt tot nu toe het jaar van de uitspraken over de invoering van een werknemersbijdrage in de verschuldigde pensioenpremie. Over dit onderwerp zijn tot heden iedere maand interessante uitspraken gewezen.


Onjuistheden in pensioeninformatie; is het pensioenfonds aansprakelijk?

Naarmate ‘het pensioen’ dichterbij komt, staat men doorgaans steeds meer stil bij de vraag hoeveel pensioen er in het werkzame leven nu eigenlijk is opgebouwd. Vooral wanneer een beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de orde is, wordt deze vraag actueel. Bijvoorbeeld om zo een keuze te kunnen maken om het pensioen al dan niet vervroegd in te laten gaan. Bij het opstellen van dergelijke berekeningen gaat nog wel eens iets mis.


Bewijsrecht in ontbindingsverzoeken: de Mediantbeschikking genuanceerd

En: het hof is niet gehouden aan de opzegtermijn bij ontbinding

In december 2016 oordeelde de Hoge Raad in de Mediantbeschikking , waarin vooral werd stilgestaan bij de vraag of een voorwaardelijke ontbinding onder de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) nog mogelijk was, dat als uitgangspunt moet worden aanvaard dat de wettelijke bewijsregels ook van toepassing zijn in verzoekschriftprocedures tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.


Verhoging AOW-leeftijd reden voor dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst?

De Centrale Raad van Beroep heeft recent een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een ambtenaar terugkomt op een vaststellingsovereenkomst welke hij in april 2013 heeft gesloten. Reden: de AOW-leeftijd is nadien verhoogd en de ambtenaar wenst zijn ontslagdatum om die reden met 4,5 maand te verzetten. De rechtbank en nu ook de Centrale Raad van Beroep gaan hierin niet mee.


Burger gaat gebruikmaken van zijn privacyrechten onder de AVG

Dat blijkt uit een opinieonderzoek van KPMG naar privacy en veiligheid. 80% van de ondervraagde burgers zou gebruik willen maken van de privacyrechten die zij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben.


Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Wij hebben de wijzigingen op een rij gezet.


EU vragen en antwoorden over de Brexit

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag van EU en het Verenigd Koninkrijk over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit van 8 december 2017.


Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Eventuele problemen bij de (af)betaling worden ook gemeld bij het BKR en blijven ook nog vijf jaar in het CKI geregistreerd staan. Als er bij het betalen van een krediet problemen zijn geweest wordt de BKR-registratie omgezet in een negatieve registratie, door middel van een code. Een negatieve registratie kan vervelende gevolgen voor u hebben.


Régimes Matrimoniaux dans le Monde

Actualité Juridique Famille publiceert opnieuw een overzicht van verschillende rechtstelsels, ditmaal een overzicht van het huwelijksvermogensrecht in 21 door de redactie geselecteerde staten onder de titel Dossier “Régimes Matrimoniaux dans le Monde”.
Sandra Verburgt schreef het hoofdstuk over het Nederlands Vermogensrecht.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.