Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


‘Zonder kleerscheuren’ een werknemersbijdrage in de pensioenpremie invoeren?

Drie recente uitspraken laten zien dat werkgevers van (zeer) goede huize moeten komen.

Het jaar 2018 lijkt tot nu toe het jaar van de uitspraken over de invoering van een werknemersbijdrage in de verschuldigde pensioenpremie. Over dit onderwerp zijn tot heden iedere maand interessante uitspraken gewezen.


Onjuistheden in pensioeninformatie; is het pensioenfonds aansprakelijk?

Naarmate ‘het pensioen’ dichterbij komt, staat men doorgaans steeds meer stil bij de vraag hoeveel pensioen er in het werkzame leven nu eigenlijk is opgebouwd. Vooral wanneer een beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de orde is, wordt deze vraag actueel. Bijvoorbeeld om zo een keuze te kunnen maken om het pensioen al dan niet vervroegd in te laten gaan. Bij het opstellen van dergelijke berekeningen gaat nog wel eens iets mis.


Bewijsrecht in ontbindingsverzoeken: de Mediantbeschikking genuanceerd

En: het hof is niet gehouden aan de opzegtermijn bij ontbinding

In december 2016 oordeelde de Hoge Raad in de Mediantbeschikking , waarin vooral werd stilgestaan bij de vraag of een voorwaardelijke ontbinding onder de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) nog mogelijk was, dat als uitgangspunt moet worden aanvaard dat de wettelijke bewijsregels ook van toepassing zijn in verzoekschriftprocedures tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.


Verhoging AOW-leeftijd reden voor dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst?

De Centrale Raad van Beroep heeft recent een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een ambtenaar terugkomt op een vaststellingsovereenkomst welke hij in april 2013 heeft gesloten. Reden: de AOW-leeftijd is nadien verhoogd en de ambtenaar wenst zijn ontslagdatum om die reden met 4,5 maand te verzetten. De rechtbank en nu ook de Centrale Raad van Beroep gaan hierin niet mee.


Burger gaat gebruikmaken van zijn privacyrechten onder de AVG

Dat blijkt uit een opinieonderzoek van KPMG naar privacy en veiligheid. 80% van de ondervraagde burgers zou gebruik willen maken van de privacyrechten die zij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben.


Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Wij hebben de wijzigingen op een rij gezet.


EU vragen en antwoorden over de Brexit

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag van EU en het Verenigd Koninkrijk over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit van 8 december 2017.


Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Eventuele problemen bij de (af)betaling worden ook gemeld bij het BKR en blijven ook nog vijf jaar in het CKI geregistreerd staan. Als er bij het betalen van een krediet problemen zijn geweest wordt de BKR-registratie omgezet in een negatieve registratie, door middel van een code. Een negatieve registratie kan vervelende gevolgen voor u hebben.


Régimes Matrimoniaux dans le Monde

Actualité Juridique Famille publiceert opnieuw een overzicht van verschillende rechtstelsels, ditmaal een overzicht van het huwelijksvermogensrecht in 21 door de redactie geselecteerde staten onder de titel Dossier “Régimes Matrimoniaux dans le Monde”.
Sandra Verburgt schreef het hoofdstuk over het Nederlands Vermogensrecht.


Niet adviseren over de pensioengevolgen bij het einde van de arbeidsovereenkomst levert een beroepsfout op van de advocaat

In de onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vormen de einddatum en de hoogte van de ontslag-/transitievergoeding doorgaans de voornaamste discussiepunten. Ten onrechte krijgen de gevolgen voor het pensioen doorgaans geen of onvoldoende aandacht. Dat kwam een advocaat in een procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland onlangs duur te staan.
Weblog Jim Kaldenberg


Privacy en cameratoezicht op het werk

Cameratoezicht op het werk is toegestaan in het kader van preventie tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Door cameratoezicht worden persoonsgegevens verwerkt. De inbreuk op de privacy van de werknemers is bovendien groot. Daarom is cameratoezicht alleen toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Waar moet u als werkgever bij cameratoezicht aan denken?
Weblog Mark Krul


Wijziging in het familierecht per 1 januari 2018

Het wettelijke basisstelsel wijzigt voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten. Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap.f


Indexering 2018

Alle vóór 1 januari 2018 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 1,5 %, tenzij anders overeengekomen.


Leeftijdsdiscriminatie in wachtgeldregelingen

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (“COA”) werd onlangs door de Rechtbank Den Haag veroordeeld om het AOW-gat van een viertal werknemers te dichten (uitspraak). Wat was er aan de hand?


Bestuurders opgelet bij achterstallige pensioenpremies!

Wanneer een werkgever financieel niet langer in staat is om de aan een bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies af te dragen, dan kan dat onder omstandigheden leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds de bestuurder in privé kan aanspreken.


'Escape' om onder de werkingssfeer van verplichte pensioenfondsen uit te komen?

Het Hof ’s-Hertogenbosch deed onlangs uitspraak in een zaak waarin een pensioenfonds zich op het standpunt stelde dat een werkgever onder haar werkingssfeer viel. Uiteraard hoorde daar een forse claim bij aan 'achterstallige' pensioenpremies. Het pensioenfonds vist echter zowel bij de kantonrechter als bij het hof achter het net. Reden: een 'hiaat' in de verplichtstellingsbeschikking.


Nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging dankzij arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen.

Blog Jeroen Maas


Seminar 'Privacy: in 10 stappen compliant'

WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD
Op 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De tijd dringt. De AVG legt organisaties nieuwe vergaande verplichtingen op bij het verwerken van persoonsgegevens en versterkt de rechten van degenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.


[PERSBERICHT] Delissen Martens stelt interactieve modellen van Wolters Kluwer ter beschikking

Per 12 oktober 2017 stelt Delissen Martens in samenwerking met Wolters Kluwer kosteloos interactieve modellen van contracten en overeenkomsten ter beschikking.


Het arbeidsrecht opnieuw op de schop!

Op 10 oktober 2017 presenteerde Rutte III na een recordaantal dagen onderhandelen het nieuwe regeerakkoord. Een kleine twee jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) zal het arbeidsrecht opnieuw worden gewijzigd.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.